Villkor

Parter

Ab Wilson Charter Oy

Båtmansvägen 18
25950 Rosala
050 551 4266
info@wilsoncharter.fi

FO-nummer 1509266-5

Försäljare

Wilson Charters Bokún-webbutik kan innehålla produkter och tjänster från olika försäljare. Dessa produkter/tjänster läggs till i den gemensamma kundvagnen och betalas med en betalning. Var och en försäljare är självständig, och alla beställningar, betalningar och betalningsverifikationer går direkt mellan kunden och försäljaren. Det ingås separata avtal mellan kunden och varje försäljare, och varje försäljare är ansvarig för sina egna produkter och genomföring av sina egna tjänster. Alla frågor angående produkterna/tjänsterna bör adresseras till försäljaren som ansvarar för produkten/tjänsten.

Försäljaren, kontaktinformation och en länk till försäljarens villkor finns i produktinformationen. Vänligen läs alla villkor noggrant före du gör en beställning.

Kund

Kunden förbinder sig att följa dessa villkor då hon/han köper Wilson Charters varor och tjänster. Kunden förbinder sig att följa försäljarspecifika villkor då hon/han köper varor och tjänster av en annan försäljare i Wilson Charters internettjänster.

Bokningsvillkor

Dessa villkor gäller för Wilson Charters produkter och tjänster som kan hyras eller bokas. För dessa används gemensamt benämningen ”objekt”.

Bokning och bekräftelse

 • Kunden ansvarar för att hon/han bekantar sig med objektets beskrivning och instruktioner samt bokningsvillkoren.

 • Deltagaren ska säkerställa att objektet är på lämplig nivå med tanke på hennes/hans fysiska förmåga och kompetens.

 • Deltagaren svarar själv för sitt försäkringsskydd och dess omfattning till exempel gällande sjukdom, person- och egendomsskador samt avbokningsskydd.

 • Wilson Charter kan inte ta ansvar för försening eller kvaliteten av arrangemang av en tredje part (flygbolag, hotell osv).

 • Kundens bokning blir bindande då beställnings-/betalningsbekräftelsen sänts till den av kunden angivna e-postadressen.

 • Kunden betalar bokningen enligt de villkor som gäller för valt betalningssätt.

 • Bokningssystemet skickar en boknings-/betalningsbekräftelse till den av kunden angivna e-postadressen.

 • Wilson Charter ansvarar inte för en misslyckad bokning, utan kunden bör omedelbart vara i kontakt med Wilson Charter för att korrigera situationen.

 • Wilson Charter kan inte garantera att objektet i detta skede fortfarande är ledigt.

 • Om objektet inte är ledigt returneras betalningen eller erbjuds kunden i mån av möjlighet ett ersättande objekt.

Avbokningar och ändringar

 • Avbokningsdagen är den dag då Wilson Charter fått information om avbokningen.

 • Kunden ansvarar för att avbokningen skickats i tid.

 • Om kunden avbokar sin reservation

  • senare än 7 dygn före avtalat ankomstdatum, men minst 3 dygn innan, debiteras 50% av beställningens totalpris.

  • senare än 72 h före avtalat ankomsttid, debiteras 100% av beställningens totalpris.

 • Om kunden uteblir utan att avboka objektet (s.k. no show), debiteras beställningen på fullt belopp.

 • Bokningen kan överföras till en annan tid på kundens begäran på följande villkor:

 • Överföringen måste ske senast 24 h innan början av den ursprungliga bokningen. Undantaget är Ejdersafari och Höstutfärd till Bengtskärs fyr, då överföringen ska ske 120 timmar före den ursprungliga bokningens början.

  • Kunden betalar den eventuella differensen i priset mellan den ursprungliga och den nya bokningen samt en överföringsavgift 10,00 euro (inkl. moms 24%).

  • Om överfört reservation avbokas, debiteras alltid 100% av beställningens totalpris oberoende av avbokningsdagen.

Ägarens rätt att avboka reservation

 • Vid inträffandet av ett oöverkomligt hinder, Force Majeure, som t.ex. väderförhållanden, tekniska fel eller andra trafikförhållanden som bolaget inte kan ansvara för, har rederiet rätt att göra ändringar i tidtabeller, sköta transporten med ett alternativt fartyg eller säga upp beställningen. Uppsägningen meddelas utan dröjsmål till kunden som bokat objektet. Kunden har i detta fall rätt att återfå det betalda priset i sin helhet.

 • Eventuella utgifter som uppstått vid en uppsägning på grund av force majeure ersätts inte.

 • Wilson Charter är inte ansvarig för skador, förluster eller kostnader som uppstått p.g.a. dröjsmål.

 

Resenärens skyldigheter och ansvar

 

o    Resenären ska under resan iaktta myndigheters, researrangörens eller researrangörens representants instruktioner gällande genomförande av resan samt transportmedlens ordningsregler.

o    Kunden som bokar objekt för en mindreårig är ansvarig för den mindreåriga personen.

o    Resenären får ej genom sitt beteende störa andra resenärer. Om resenären väsentligt försummar sina skyldigheter kan denne nekas reseavfärd eller avlägsnas från resan. I dessa situationer är resenären inte berättigad till återbetalning av resan och resenären ansvar själv för alla hemresans kostnader.

o    Wilson Charter förbehåller sig rätten att vägra transportera resenär som kan ådra rederiet utgifter eller vars tillstånd kan vara ägnat att skada annan persons hälsa eller på annat sätt inkräkta på annans rättighet. Resenär som är berusad eller som stör ordningen, kan avvisas vid såväl utresa som hemresa. 

o    Husdjur

 •        Husdjur bör hållas kopplade och får inte lämnas ensamt utan tillsyn.

 •        Kunden bör också följa eventuella andra skilt givna, preciserande instruktioner.

 

Särskilda villkor

Resenär får föra med sig resgods i skälig omfattning. Kan resgods, inklusive handresgods, förorsaka fara eller olägenhet eller kräver det särskild vård, ska resenär före resans början upplysa Wilson Charter om detta.

 

Special- och tilläggsvillkor för särskilda objekt

 

 • Bengtskärs fyr

 • Vind/vågor kan förhindra trafiken till ön eller orsaka ändringar i resetider och tidtabell

  • Det är inte tillåtet att ha med sig husdjur i april, maj och juni

  • Att flyga en drönare eller andra obemannade luftfartyg är förbjudet

  • Övernattning på ön Bengtskär är tillåtet endast på fyrens hotell

Skadeersättning

 •  Resenären ansvarar för skada som denna uppsåtligen eller genom vårdslöshet orsakar researrangören eller tredje part.

 • Kunden är fullt ansvarig och ersättningsskyldig för all skada förorsakad av husdjur.

 • Wilson Charter ersätter inte eventuella skador eller kostnader som tillfallit kunden på grund av tredje parter eller naturförhållanden, såsom insekter, djur, menföre eller oväntade väderförändringar.

Reklamationer

 • Eventuella reklamationer bör göras möjligast fort efter att orsaken därtill inträffat.

 • Fel som uppstår under vistelsen skall rapporteras omedelbart. Om kunden underlåtit att söka rättelse under vistelsen och därmed inte gett Wilson Charter möjlighet att rätta till eventuella brister, kan kunden inte i efterhand kräva ersättning.

 • Om parterna inte uppnår en tillfredsställande lösning i ärendet, bör reklamationen skickas skriftligen inom en månad från objectens slut.

 • Wilson Charter strävar till att behandla reklamationen så fort som möjligt, inom högst en månad.

 • Om kunden och Wilson Charter inte kan komma till en överenskommelse, kan kunden för ärendet vidare för behandling till konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi/sv). Innan kunden ber konsumentvistenämnden om ett avgörande, bör hon/han ta kontakt med konsumentrådgivaren (www.kkv.fi/sv/konsumentradgivning).

 • Tvister beträffande detta avtal kan enligt kärandens val väckas i allmän domstol i Finland.

 • Vänligen bekanta dig även med EU-förordning (1177/2010) om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar samt EU-förordning (392/2009) om transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss.

 

Leveransvillkor

 

Köpeavtal

 • Det bindande köpeavtalet träder i kraft då beställningen blivit bekräftad (orderbekräftelse/betalningsbekräftelse).

 • Orderbekräftelsen/Betalningsbekräftelsen skickas till kunden per e-post.

 

Betalningsvillkor

 • Wilson Charter tillämpar i sina tjänster pålitliga och trygga betalningsförmedlingsinstanser.

 • Wilson Charter lagrar aldrig bankförbindelse- eller kreditkortsuppgifter.

 • Kunden förbinder sig att följa villkoren för det valda betalsättet.

 • Betalning med Wilson Charters faktura

 • Fakturan bör betalas senast på fakturans förfallodag.

  • Om fakturan inte betalats inom utsatt tid, försvinner beställningen och objektet/varan återgår till butiken.

 • Som betalningsförmedlare för nätbutiken fungerar Visma Pay (Paybyway Oy, FO-nummer 2486559-4), registrerad i Registret över betalningsinstitut som upprätthålls av Finansinspektionen. Förflyttningen till betalning går via Visma Pay nättjänst och på kontoutdrag och fakturor står Visma Pay eller Paybyway Oy som betalningsmottagare. Visma Pay förmedlar betalningarna till näthandlaren. Det är tryggt att betala, eftersom alla uppgifter som hänför sig till transaktionen förmedlas via en krypterad förbindelse, så att ingen utomstående instans kan se transaktionens uppgifter. Köpet sker mellan nätbutikens kund och nätbutiken. Nätbutiken ansvarar för alla förpliktelser som hänför sig till köpet.

 •            Visma Pay, Paybyway Oy, FO-nummer: 2486559-4
               Laserkatu 6
               53850 Lappeenranta, Finland
              Telefon:
  +358 9 315 42 037 (vardagar kl. 8-16)
               E-post: helpdesk@vismapay.com

 • Om betalningstransaktionen inte slutförts, behandlar Wilson Charter inte beställningen.

Allmänna villkor

 

 • Priser i nätbutiken inkluderar mervärdesskatt.

 • Vi tillämpar dynamisk prissättning. Prisen är beroende av antalet personer, tidpunkt och varierar beroende på månad, vecka och dag.

 • Vi förbehåller oss rätten till prisändringar.

 • Vi säljer produkter till myndiga privatpersoner och företagskunder. Beställaren ska vara myndig, alltså minst 18 år gammal.

 • Kunden ansvarar för att uppgifterna hon/han ger är korrekta.

 • Wilson Charter har rätt att utnyttja och överlåta registrerade adressuppgifter för direktmarknadsföring, distanshandel och annan direktreklam, samt för marknads- och opinionsundersökningar om kunden inte förbjuder detta. Förbudet kan göras i de i villkoren nämnda kontaktuppgifterna.

 • Vi förbehåller oss rätten att ändra våra villkor. Kunden bör innan beställning bekanta sig med de vid tillfället gällande villkoren.